Oanmelde foar de tocht fan 2021


Oanmelde foar de tocht fan 2021 is no mooglik. Wannear't jo mei sile wolle moatte jo efkes ynlogge op dizze thússide. Reservear no fuort in boat want der is mar plak foar 11 boaten. Oanmelde kin noch oant 18-06-2021 om 11:11 oere salang't der plak is. Hawwe jo noch net in profyl oanmakke dan kin dat hjir.

Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Warkumer ierdewurk Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Recreatieschap Marrekrite Aldhaven 4 Foppe In hardstikkene goed doel